Om oss

Programförklaring

Ingång 

INTRA bygger sitt arbete på två ben:

  • Tillämpning av Expressive Arts
  • Utveckling av teoretiska och filosofiska perspektiv

I EXA används expressiva estetiska uttrycksformer som bild/skulptur, dans/rörelse, ljud/musik, poesi/saga, psykodrama/teater samt samhandling och samtal som redskap för kommunikation i ett utforskande av livserfarenheter och kunskapande.

INTRA bygger sitt arbete, sin empiri, på 25 års tillämpning av EXA. Det gäller traditionellt pedagogiskt arbete som undervisning men också andra verksamhetsfält där en pedagogisk ansats har central betydelse. Arbetet med personlig- och/eller professionell utveckling har skett i möten med olika grupper i olika sammanhang:

  • Barn i behov av särskilt stöd och stimulans
  • Socialt utsatta ungdomar inom ramen för skola
  • Unga vuxna och vuxna, enskilt och i grupp som ett led att bearbeta livserfarenheter.
  • Socionomstudenter – program för personlig utveckling (PPU).
  • Klienter inom socialtjänsten och inom medicinsk rehabilitering.
  • Personal inom olika verksamheter i form av personaldagar samt handledning
  • Grupper inom psykiatrisk öppenvård, personal och patienter, Psykoterapeutiskt arbete.
  • Flyktingar och ensamkommande flyktingbarn.

INTRA stryker under kopplingen mellan konkret arbete i vardagen och en akademisk förankring. Erfarenheter från verksamheter möter teori och filosofi och på så sätt växer ny kunskap fram. Vår utgångspunkt har varit inter-relationer, med andra ord mötet, kommunikationen mellan människor. De senaste åren har detta utvecklats till intra-relationer där mötet mellan människa och materia kommit att sättas i fokus.

Detta har inneburit att vi som tillhör INTRA idag breddar och fördjupar vår samlade erfarenhet genom att låta oss utmanas av ett posthumanistiskt tänkande (utifrån bl a Karen Barad och Gilles Deleuze) och de begrepp och den forskningsmetodik som växer fram ur detta. Fokus riktas mot människans materialitet såväl som materialiteten i det verbala språket, i naturen, i samhälleliga strukturer och konstruktioner och i form av ting/redskap. I de utvecklingsprocesser som utgör vår empiri ingår kopplingarna mellan individ och materia i form av exempelvis de olika material som används. Samtidigt sker en fortlöpande intra-aktion mellan deltagarna, deras kroppar, språk och implicita kunnande. Därigenom involveras människans fortlöpande möten med samhällsstruktur och natur i alla dess olika former.

INTRA:s verksamhet har resulterat i ett antal forskningsartiklar.

Vi vill… 

… bana väg för nya former av forskningsperspektiv och metoder. Vi transformerar vår grundläggande humanistiska ansats genom att se människans intra-aktiva tillblivelse där traditionella dikotomier upphävs, exempelvis kropp/själ, tanke/känsla, människa/natur, vi/de(t). Vi granskar kritiskt rådande begrepp och skapar nya begrepp som bättre preciserar samlade och sammanfogade empiriska och akademiska erfarenheter. På detta sätt vill vi utveckla begrepp och erfarenheter som stiger fram ur praxis.

… stödja verksamheter som utbildning av skilda slag, ledarskapsutveckling, socialt arbete i dess vida mening, vård och utbildning, organisationsutveckling samt bildning. Vår ambition är att klargöra villkoren för det rum som härbärgerar verksamheter av det slag som vi eftersträvar; vi söker villkoren för rummets formella aspekter och dess fysiska aspekter – inklusive de redskap som behövs –, samt dess särskilda sociala villkor så som ledarskap och strukturer.

Våra metoder…

… fokuserar på människans kommunikativa förmåga, verbalt såväl som i och genom olika expressiva estetiska uttrycksformer där begrepp som etik, estetik, materialitet, lek och förändring är centrala.