Skriftserie B

Skriftserie B omfattar texter, främst i artikelformat, som vi enskilt eller i samarbete på olika sätt arbetat med, inom ”Forskargruppen INTRA”. Här publicerar vi nu dem i egen regi.

Innehåll

B1 – Lek som pedagogisk filosofi och praxis – en pedagogik och etik för sociala sammanhang
B2 – Rum för lek som intermodalitet Expressive Arts som Pedagogisk filosofi och praxis
B3 – Lek som förändrande ögonblick

2017

B1

Lek som pedagogisk filosofi och praxis

En pedagogik och etik för sociala sammanhang

Per Apelmo & Dan Tedenljung

Abstract

Leken som förhållningssätt och kompetens är något som de allra flesta erövrar tidigt. Leken är livsnödvändig för personlig utveckling och mognad avseende kropp, själ och tanke och som ett sätt att möta och bearbeta det som vi, på gott och ont, ställs inför. För många vuxnas har lek och lekförmåga hämmats och begränsas av olika faktorer i sociala relationer, skola, kultur och samhälle. Det märkliga med den vuxne i relation till leken, är att leken kan vara väl utvecklad på ett område, men i övrigt kan visa sig hämmad och begränsad i sociala sammanhang. Vi menar att en vuxen människa med förmåga att leka är en värdefull arbetskamrat, oavsett yrkesverksamhet. Människor i vuxen ålder behöver ibland återerövra förmågan att leka för att leva livet fullt ut. I centrum för vårt intresse står leken och lekens roll för vuxna i perspektiv av kompetenserövring och etisk/moralisk utveckling, personligt såväl som på gruppnivå. Syftet med studien är att utforska spänningsfältet mellan lek, sociala roller och hämningar med stöd av forskning kring leken, och relatera detta till ett exempel på pedagogisk tillämpning för vuxna som hämtats från Expressive Arts (EXA). Vi menar att de nyckelbegrepp som härmed anförs beträffande attityden till mötet mellan människor genom lek, har bärighet i forskning av B Knutsdotter Olovsson, B Røed Hansen, M Soltved, D Stern, C R Rogers; samt P Freire praxisbegrepp, M Bubers Jag/Du relation och E Levinas etik i mötet med det radikala andra. Detta fördjupar förståelsen för lekens ontologiska och moraliska dimensioner och de mellanmänskliga dilemman som uppstår för den som aldrig lärt sig leka, för den som vuxen helt eller delvis förlorat förmågan att leka, för den som har hämmats i sin kreativitet och behöver stöd att hitta tillbaka till goda relationer med sin omgivning. (1)

(1) Den empiriska erfarenheten har under många år fortlöpande dokumenterats och ställts i relation till teori och filosofi. Föreliggande artikel utgör ett exempel på hur empiri, teori och filosofi kan kombineras till en ny helhet.


UPP

B2

Rum för lek som intermodalitet

Expressive Arts som pedagogisk filosofi och praxis

Per Apelmo, Hannes Lundkvist & Dan Tedenljung

Abstract

Med utgångpunkt i vår syn på leken som pedagogisk filosofi och praxis, som vi presenterade i en första artikel, presenteras här hur vi kan skapa rum för leken som intermodalitet. Vi presenterar Expressive Arts (EXA) som en metod och ett redskap för att forma detta rum vilket kan ske i olika kontexter. Vi synliggör därtill olika rumsliga aspekter som präglar ett socialt och pedagogiskt rum av denna karaktär, där människor möts utifrån sina olika livserfarenheter. Slutligen diskuterar vi de beståndsdelar som vi anser vara mest centrala i en pedagogisk filosofi och praxis som syftar till att skapa rum för lek. Vi diskuterar här fenomenologin, hermeneutiken, det verbala språkets roll, “kommunikation-i-relation”, intersubjektivitet, ögonblick av förändring och pedagogik som syftar till att vara nyskapande.

Nyckelord: Expressive Arts, intermodalitet, intersubjektivitet, uttryckande konst


UPP

2018

B3

Lek som förändrande ögonblick

En applikation av Expressive Arts som pedagogisk filosofi och praxis

Per Apelmo, Hannes Lundkvist

Abstract

I denna artikel presenterar vi två studier från utvecklingsprojektet Fristadsbarn som genomfördes mellan åren 2000–2004 i Eskilstuna Kommun i vilket Expressive Arts tillämpades som pedagogisk filosofi och praxis. I dessa studier beskrivs och analyseras en tillämpning av detta arbetssätt i detalj – former för den lek som växte fram utforskas. Vi pekar på och diskuterar utifrån fler aspekter vad som sker när Lek kopplas till Expressive Arts och appliceras som praxis samt på vilka sätt detta arbetssätt kan möjliggöra förändrande handling och subjektskap. I diskussionen fördjupar vi tankarna kring arbetets fenomenologiska aspekter.

Nyckelord: Lek, Expressive Arts, intermodalitet, intersubjektivitet, Uttryckande Konst

UPP