Forskning

Målet med Forskargruppen INTRA:s arbete framgår i avsnittet ”Programförklaring”.

2021 Hösten

Arbetet med att ta fram en ny forskningsansökan till Norska Vetenskapsrådet har inletts.

Till vår ansökan söker vi samarbetspartners i Norge som är intresserade av att vara med i att möjliggöra våra forskningsinsatser och bidra med ett sammanhang för tillämpning.

2020

Matter as Creative Agency – Formations in New Materialist Intramodal Pedagogy

Abstract

Under 2020 ansökte forskargruppen INTRA om finansiering för ett mer omfattande forskningsprojekt hos Norges forskningsråd inom ramen för deras FINNUT-program (Forskning og innovasjon i utdanningssektoren) på temat ”Læringsprosesser, vuderingsformer og læringsutbytte”.


Avslagsbrev

Vår ansökan fick avslag i december 2020. Eftersom vi lagt ner mycket arbete på vår ansökan och har som ambition att arbeta vidare med den presenterar vi den i sin helhet, inklusive avslagsbrevet, för de som är intresserade att följa denna process.