Aktualiteter

Aktualiteter


Tvetydighetens pedagogik – En läsning av Paulo Freires filosofi genom Hegel 

2024-02-25

Vi är glada att berätta att Hannes Lundkvists debutbok Tvetydighetens pedagogik  En läsning av Paulo Freires filosofi genom Hegel nu är publicerad och finns tillgänglig i diverse bokhandlar. Boken utforskar Paulo Freires pedagogik utifrån en läsning av Hegels filosofi via Marx, Sartre, Beauvoir, Kosìk och diverse andra tänkare som Freire själv influerades av, såväl som tänkare som är aktuella i vår samtid, så som Rancière, Zizek och Hägglund. Den är uppdelad i tre delar där Hannes utgår från sin nyläsning av Freire och behandlar frågor om ontologi, etik och tillämpning på nya sätt för den kritiska pedagogiken. Boken innehåller ett förord av Jan-Erik Perneman som skrev den första svenska avhandlingen om Freires pedagogik 1977, samt en längre dialog med Per Apelmo från forskargruppen INTRA utifrån hans erfarenheter av att ha tillämpat Freires pedagogik under 50 års tid. Du kan se innehållsförteckning och läsa ett utdrag av boken på Books on Demand

Boken är tryckt via BoD med hjälp av tryckbidrag från Stockholms arbetareinsitutsförening och går även att köpa på nätet hos Adlibris, Bokus, Akademibokhandeln m.fl.

Vi har ett stort men begränsat antal ex för gratis spridning som kan hämtas i Göteborg eller skickas för den som betalar fraktkostnaden – vi sprider gärna dessa så långt lagret räcker. Kontakta Hannes på hannes.lundkvist@mimifolkhogskola.se om du har frågor eller är intresserad av ett sådant exemplar.


Frigörande, affektiva och estetiska perspektiv på pedagogik i praktik och forskning

2023-10-10

Endagskonferens med forskargruppen INTRA i samverkan med Høgskolen i Østfold
30 september 2023

I samband med konferensen lanserades ”Projekt Paulo Freire” där Jan-Erik Pernemans mångåriga arbete i Freires fotspår presenteras i form av filmer, ett Freire-bibliotek samt en lista över ett internationellt kontaktnät i spåren av Freires gärning.

Tre stycken seminarier genomfördes under dagen:
– Frigörande pedagogik i vår tid
– Expressive Arts, den frigörande pedagogiken och nymaterialistisk teori
– Praktiknära forskning och postkvalitativa metoder

Uppföljningsmaterial hittar du under Projekt/Konferens


Forskningsansökan

2022-11-03

Av olika skäl blev det ingen förnyad forskningsansökan 2022. Nu söker vi aktivt samarbetspartners i Norge och Sverige med avsikt att söka forsknings- och utvecklingsanslag under första halvåret 2023. Fokus ligger på tillämpning av den ansats som INTRA arbetar efter.


Texter

2022-11-03

Gruppen har arbetat med två texter med temat Nordiska rhizom inför en publicering i tidskiften Educare under våren 2023:
Per Apelmo och Hannes Lundkvist, ”Musik-dikt-tystnad” – En kartografisk pedagogik i praktiken
Bosse Bergstedt, Det rhizomatiska ljudet betydelsen av att lyssna

Bosse Bergstedt, Per Apelmo och Hannes Lundkvist arbetat med var sitt bokmanus. I detta arbete har vi kontinuerligt läst och kommenterat varandras texter. I några avsnitt har vi skrivit tillsammans.

Bosses manus har titel: Att bli till med världen. Essäer om partiklar, kroppar, poesi, pedagogik och andra gränsfenomen. Texten tar sin utgångspunkt i den världen som alla fenomen blir till med. De gör det genom att koppla samman med varandra. För att utforska detta blivande använder forskaren kroppens mångfald av sinnen. Genom att följa fenomens blivande uppstår kroppsliga affekter som medverkar till att visa hur de blir. I gestaltandet av dessa upptäckter används en rhizomatisk gestaltning som syftar till att skapa sammanflätningar mellan textens essäer.

Pers manus handlar om Bildarbete, bildarbetets pedagogik och filosofi och dess förankring i Expressive Arts. Här samlas erfarenheter utifrån praxis. Denna erfarenhet ställs i relation till den läsning som vi i INTRA gör av P Freire, C Barad med influenser av också G Deleuze och F Guattari. Texten omsätter filosofi i konkreta arbetsansvisningar och förslag.

Hannes manus utgör en läsning av Paulo Freires ontologi, etik och praxis utifrån Hegels och Marx inflytande.

Ytterligare en artikel har skrivits som berör psykisk ohälsa och presenterar hur tillämpningen av EXA med den filosofiska och teoretiska koppling som INTRA står för erfarenhetsmässigt och i framtiden kan vara ett sätt att arbeta med självtillit, självkännedom, självinsikt och självförtroende. Just nu avvaktar vi svar vad gäller publicering.

Bosse Bergstedt har skrivit en artikel som inom kort kommer att publiceras i tidskriften Nordisk Museologi med titeln: Tingens oskuldsfulla hemlighet: The Museum of Innocence, Istanbul. Forskning i anslutning till artikeln presenterades vid INTRA:s konferens ”Intra-aktion mellan människa och materia – från intersubjektivitet till intrasubjektivitet”, Värnamo 31 augusti-1 september 2019.


Freires pedagogik

2022-09-10

Jan-Erik Perneman

Den 17 september 2021 presenterades nyutgåvan av P Freires bok De förtrycktas pedagogik som i sin första utgåva hette Pedagogik för förtryckta.

Som en konsekvens av detta initierades ett arbete i möte och samarbete med Jan-Erik Perneman. Syftet är att intervjua Jan-Erik och på detta sätt sammanställa Jan-Eriks arbete i spåren av dennes möte med P Freire – ett möte som resulterade i en doktorsavhandling och därefter ett helt yrkesliv av dels forskningsinsatser men dels också olika former av tillämpning i en rad olika sammanhang, i Sverige såväl som internationellt. Jan-Erik intervjuas, vi för samtal och detta spelas in. Vår förhoppning är att vi under 2023 skall kunna publicera dessa inspelningar på INTRA:s hemsida.


Mimi folkhögskola och dess utvecklingsarbete.

2022-03-01

Efter att Folkhögskolföreningen Gyllenhuset i slutet av 2021 fått godkänt av Folkbildningsrådet att starta upp som en egen folkhögskola vid namn Mimi folkhögskola har Hannes Lundkvist i forskargruppen INTRA fått uppdraget som rektor på skolan. Skolan har tidigare samarbetat med INTRA och har i uppdrag att arbeta med bildning och återhämtning för personer som tidigare inte klarat grundskola eller gymnasium på grund av olika former av psykisk ohälsa. Skolan startade upp i egen regi 1 januari 2022 och har numera ca 90 deltagare i lokalerna på Andra Långgatan 29, och utöver det deltagare utspridda på Kvinnocenter i Bergsjön, Föreningen Grunden i Göteborg samt kurser på plats och på distans för medlemmar i Sveriges Fontänhus. Skolan arbetar intensivt med att bygga upp en egen metodik för att lyckas nå en grupp som skolväsendet ofta har svårigheter att nå. Delar av arbetet är influerat av det arbetssätt som INTRA arbetat fram utifrån Paulo Freire och Expressive Arts. För mer info, besök mimifolkhogskola.se eller maila till hannes.lundkvist@mimifolkhogskola.se


Senaste artikeln av Bosse Bergstedt – A4

2021-12-19

Thinking with the world – to explore the becoming of phenomena

LÄS MER HÄR

Läs artikel av Bosse Bergstedt – A3

2021-09-04


Nya medlemmar

2021-08-10

Pers Karin Skogar
Linda Jonsson

För att kunna svara upp mot efterfrågan avseende samverkan och uppdrag avseende tillämpning breddar vi medarbetargruppen. Två personer har därför knutits till INTRA: Pers Karin Skogar och Linda Jonsson – se ”Om oss” ”medarbetare”. De båda har på olika sätt varit delaktiga i det utvecklingsarbete som skett genom utvecklingsarbetet SKAPA i Eskilstuna (se Skriftserie E) och har därmed en förtrogenhet med den tillämpning av EXA som där vuxit fram.

Se INTRA´s alla medlemmar.


Workshop och samarbete med Gyllenhuset i Göteborg

2021-08-09

Forskargruppen INTRA har inlett ett samarbete med Folkhögskoleföreningen Gyllenhuset som ansöker om att få starta en folkhögskola som riktar in sig mot personer med psykisk ohälsa. Gyllenhusets verksamhet bedrivs för närvarande som en del av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, men ansöker om att få bli en självständig folkhögskola under 2022.

Per Apelmo, Pers Karin Skogars och Linda Jonsson från INTRA inledde samarbetet den 9 augusti genom en workshop tillsammans med verksamhetens arbetslag. I Gyllenhusets arbetslag ingår Hannes Lundkvist från INTRA som lärare. Per och Hannes arbetar även med en artikeltext om pedagogik och psykisk ohälsa som kommer ligga till grund för forskargruppens insatser i samarbetet. Det finns en uttalad ambition att hitta former och ekonomi för en fortsatt samverkan mellan folkhögskolan och INTRA. Mer info kommer löpande under samarbetets gång!


Möte med forskargruppen i Värnamo

2021-08-06 — 2021-08-07

Forskargruppen INTRA har träffats för en arbetshelg i Värnamo 6–7 augusti 2021. Vid mötet diskuterades bl.a.:

  • Den nya hemsidan som har väckt stort intresse med över tusen besökare från länder över hela världen. Sidan kommer nu att utvecklas ytterligare, bl.a. med nya rubriker för nyheter, uppdrag och folkbildning.
  • INTRA:s vetenskaplig referensgrupp som kommer att inbjudas in till ett digitalt möte på Zoom torsdagen den 7 december, kl 14–16. Det är gruppens första träff och kommer att ge möjlighet för presentationer och visioner kring fortsatt samarbete.
  • INTRA växer och välkomnar ytterligare två medlemmar – Pers Karin Skogar och Linda Jonsson – som båda är EXA-utbildade och som står till förfogande för uppdrag såsom workshops och olika former av utbildning och tillämpningar m.m. i linje med forskargruppens arbete (se ”Om oss – medlemmar”)
  • INTRA kommer under hösten att fortsätta arbetet med forskningsansökningar, bl.a. inför Norges forskningsråds utlysning i februari 2022. Kontakter kommer även att tas med Folkbildningsrådet i Sverige för att undersöka möjligheten att söka FoU-projekt (Forskning och Utveckling).
  • INTRA söker under hösten samarbetsparters i olika organisationer. För nuvarande har vi ett samarbete med Folkhögskoleföreningen Gyllenhuset i Göteborg.
  • När det gäller skrivandet arbetar vi i huvudsak med bidrag till antologin Nordiska rhizom (red. Bosse Bergstedt, Jonas Alwall och Tine Jensen).

Lansering av hemsida

2021-05-28

Nu släpper vi vår nya hemsida! Till dig som hittat hit säger vi VÄLKOMMEN.

Hemsidan är under utveckling och arbetet pågår. Vi tycker dock att vi kommit så långt att vi kan bjuda in till sidan.

Den här sidan som vi kallar för ”Aktualiteter” har vi ambitionen att hålla levande med tankar som enligt vår mening har en aktualitet. Här finns en möjlighet att lämna en kommentar. Om du vill göra ett inlägg vänder du dig till någon av oss i Forskargruppen INTRA.

Vad är det då som återstår?

  • I den vetenskapliga referensgruppen tillkommer några namn.
  • Ett index kommer att upprättas så att du som besökare lättare hittar i vårt samlade material.
  • Vi kommer att länka till andra sidor som vi tycker är av intresse och som tangerar vårt arbete.
  • Under Skriftserie D kommer vi att fylla på med avhandlingar, forskningsartiklar och akademiska rapporter samt exempel på tillämpning som vi tycker är av intresse och som tangerar vårt arbete.

Vår engelskspråkiga sida håller på att växa fram. Några av våra bidrag finns redan tillgängliga på både svenska och engelska. Några finns enbart på engelska, flera enbart på svenska. Vi letar finansiering för att möjliggöra översättning till engelska. Vi tar gärna emot förslag och resurser som gör att arbetet kan breddas och fördjupas.

Arbetet med vår hemsida sker ideellt vilket är en styrka men som samtidigt utgör en begränsning.

Väl mött! På det här sättet gör vi våra texter och vårt arbete tillgängligt. Vi hoppas att vårt arbete kan inspirera flera.

Hälsar

Bosse Börje Hannes och Per
Forskargruppen INTRA i maj 2021


Att stimulera samtal

2021-05-08

Socialdemokraterna i Värnamo samlade under våren den grupp som skall arbeta inför valet 2022. INTRA kontaktades med en förfrågan om att i samband med gruppens upptakt bidra med ett upplägg med syftet att stimulera samtal mellan medlemmarna i gruppen. Uppdraget genomfördes på Konst- och designmuseet Vandalorum lördagen den 24 april 2021. Processen berörde modaliteterna bild, musik, dikt och tystnad. Ett uppföljande möte skedde 22 maj.