Skriftserie E

Skriftserie E fokuserar på praktisk tillämpning avseende EXA i linje med Forskargruppen INTRA:s ambitioner.

Innehåll

E1

Utvecklingsarbetet SKAPA.

Slutrapport.

Apelmo P (2012a). Utvecklingsarbetet SKAPA. Slutrapport. Eskilstuna Församling, Eskilstuna.

Introduktion

SKAPA – slutrapport är den formella avrapporteringen avseende utvecklingsarbetet SKAPA och dess treåriga projektperiod (2009-2012) som genomfördes med stöd i form av anslag från Svenska Kyrkan på riksplan. Utvecklingsarbetet SKAPA pågick i sin helhet under en period av tio år (2005-2015).
I avrapporteringen redovisas i korthet arbetets olika delar. Denna redovisning blandas med bidrag i form av berättelser från personer som varit aktiva deltagare.
Arbetet omfattade fyra delar undervisning; ett brett lokalt förankrat arbete, diakoni; i mötet med människor som deltog i det lokala arbetet men också i uppdrag från skola och socialtjänst, externa utbildningsinsatser i samarbete med bland annat Mälardalens Högskola och Strängnäs Stift, stöd till deltagarstyrda ”projekt i projektet”.


upp

E2

SKAPA berättelser. Fördjupning – uppslagsverk.

Bilaga till utvecklingsarbetet SKAPA slutrapport.

Apelmo P, red (2012b). SKAPA berättelser. Fördjupning – uppslagsverk. Bilaga till utvecklingsarbetet SKAPA slutrapport. Expressive Arts i möte med Svenska Kyrkans tradition. Eskilstuna Församling. Eskilstuna

Introduktion

På nästan 300 sidor erbjuds läsaren en fördjupning av Utvecklingsarbetet SKAPA, i dess olika delar, så som de kom till uttryck under de 10 år (2005-2015) som arbetet bedrevs. Här presenteras olika former av insatser som ”Skaparkväll” en arbetsform som utgjorde navet i utvecklingsarbetet. Vidare ”Tisdagskväll”, Freiregruppen, Musikens roll och inre guidade resor till musik, samarbetet med Mälardalens Högskola som ledde till utbildningsinsatser bland socionomstudenter, Intern fortbildning för anställda i församlingen och konfirmationsundervisning. Vidare det sociala och diakonala arbetet i form av krisarbete i samband med ungdomars självmord, stöd i olika former till barn, ungdom och unga vuxna, till flyktingar och insatser vid öppen förskola. Här återfinns också exempel på hur arbete med gudstjänstutveckling och teologisk reflektion.
Som en röd tråd genom arbetets olika delar löper tillämpningen av EXA.


upp

E3

Koncept SKAPA.

En guide till bildarbete.

Apelmo P (2019) med illustrationer av Pers Karin Skogar. Koncept SKAPA. En guide till bildarbete. Flemingsbergs församling/Apelmo/Skogar

Introduktion

Det som presenteras här bygger på erfarenheter av tio års utvecklingsarbete i Eskilstuna församling. Denna presentation består av en sammanställning av våra intentioner med ”Koncept SKAPA”, en kortfattad beskrivning teoretiska och filosofiska grunden för
arbetet och en mycket konkret och detaljerad vägledning för ett arbete som fokuserar på bild och bildarbete. Skulle arbetet reduceras till enbart en teknik och en metod förloras djup och mening. I Eskilstuna kallades detta arbete för ”Skaparkväll”
.


upp

E4

10 år med SKAPA

Ett arbete i Ansgarskyrkan Eskilstuna Församling 2005 – 2015

Introduktion

Uttryckande konst är ett arbetssätt där människor möts i kommunikation som sker genom olika uttryckssätt, exempelvis bild, musik, rörelse, poesi. I processen spelar också samtal och samhandling en viktig roll. Här sammanfattas E:2 men här kompletteras också densamma. Framför allt gäller detta de bokprojekt som genomfördes av ett antal deltagare, uppslutningen kring påskfirandet där påskveckan fick en särskild utformning, de interaktiva föreställningar i form av ”Vandringar” som erbjöds alla gymnasieklasser samt utbildning i ”Bordsteater” med hjälp av träfigurer en insats som kallades ”Hur man samtalar med barn” och som erbjöds församlingsanställda.
När olika uttryck möts uppstår något nytt, då skapas en väg framåt, nya perspektiv, ett berikande öppnande av världar. I det äkta mötet överbryggas distans och ett växande sker. Uttryckande konst som kompetensområde har ställts till Eskilstuna Församlings förfogande och kompletterar därmed övriga kompetensprofiler. Det har skett genom ett långsiktigt utvecklingsarbete som benämns SKAPA.
SKAPA är sedan 2006 en del av den verksamhet som bedrivs av Eskilstuna församling. Under en treårsperiod, april 2009 – juni 2012, drevs verksamheten med tillskott av resurser, drygt två miljoner kronor, från Svenska kyrkan centralt. Idag lever SKAPA i Eskilstuna församling, dels som en specifik verksamhet som placerats i Ansgarskyrkan, dels som en alltmer integrerad del i församlingens samlade verksamhet. Hur detta kommer till uttryck beskrivs i det som följer.
Nedan följer en beskrivning av verksamheten, som den ser ut idag men även sett ur ett historiskt perspektiv från 2006. I dokumentet finns mot slutet en berättelse, från en av våra deltagare. Där framgår det vad mötet med kyrkan och den kristna tron betytt för henne. Det får bli ett exempel som för stå för fler av deltagarna i Eskilstuna Församlings verksamhet så som den bedrivs genom SKAPA.


upp