Samverkan

Forskargruppen INTRA är intresserad av samverkan och uppdrag inom hela det fält som verksamheten täcker.

Vi söker samarbetspartners och utrymmen i vilka vi kan bedriva forskningsinsatser samt utveckla vår filosofi och forskningsmetodik. Genom vår vetenskapliga referensgrupp får vi möjligheten till utveckling avseende arbetets vetenskaplighet.

Vi vill även pröva och utveckla forskargruppens filosofi, teori och pedagogiska metodik i praktiken, i olika sammanhang med olika målgrupper. För att kunna svara upp mot en efterfrågan har gruppen utökats med två diplomerade EXA-terapeuter – Pers Karin Skogar och Linda Jonsson – som båda, på olika sätt, varit delaktiga i utvecklingsarbetet SKAPA i Eskilstuna (se Skriftserie E) och som därmed har en förtrogenhet med den tillämpning av EXA som där vuxit fram. Några uppdrag har redan genomförts och redovisas under ”Aktualiteter”.

Du/ni som är intresserade av samverkan kan läsa om vår praktiska tillämpning i Skriftserie E och kontakta oss på intra@forskargruppenintra.se för mer info.

Nedan följer exempel på olika former av praktisk tillämpning vi gjort tidigare:

På Mälardalens högskolas socionomprogram har vi med goda resultat hållit i en kurs i Personlig och professionell utveckling (PPU) där vi integrerat EXA i mötet med studenterna för att möjliggöra en utveckling av självkännedom och professionalitet inför arbetslivet.

Vi har haft punktinsatser med arbetsgrupper som behövt utveckla sitt samarbete eller lära känna varandra. I ett samarbete med Svenska kyrkan har vi arbetat med Eskilstuna församlings hela personalgrupp genom fortbildningsinsatser och utbildning i bordsteater. Vi har även haft personaldagar för socialtjänsten i Eskilstuna vid ett antal tillfällen. Därtill har vi arbetat med Socialdemokraterna i Värnamo och Folkhögskoleföreningen Gyllenhuset i Göteborg. I dessa insatser har vi arbetat med konstnärliga uttrycksformer för att etablera nya sätt att kommunicera och samarbeta med varandra i syfte att fördjupa arbetsgruppens möjligheter för fortsatt samarbete och utveckling.